Reclama

Achizitia unui teren prin fonduri europene este cheltuiala eligibila?

+4 voturi
17 vizualizari
As dori sa achizitiuonez un teren prin fonduri europene si as dori sa stiu daca este o cheltuiala eligibila?
Intrebare adresata de fonduri_ue (160 puncte) Iul 1, 2014 in categoria Afaceri & Financiar

1 Raspuns

0 voturi
Cumpararea unui teren prin fonduri europene prezinta eligibilitate in conformitate cu prevederile HG 759/2007.
Art. 1. -
(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale, sub Obiectivul Convergenţă.
(2) Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa
comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor - din bugetul de stat, bugetul
local, alte surse publice şi private.
(3) Termenii program operaţional, axă prioritară, autoritate de management, organism
intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operaţiune, proiect generator de venituri au
înţelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi în Regulamentul Comisiei nr.
1.828/2006.
(4) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
a) instrumente structurale (denumite în continuare fonduri) reprezintă asistenţa financiară
nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin
intermediul Fondului european de dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR,
Fondului social european, denumit în continuare FSE, şi Fondului de coeziune, denumit în
continuare FC;
b) contract de finanţare reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţa
financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei
prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;
c) cheltuieli generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea
de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul
operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare
autoritate de management şi se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al
autorităţii de management şi al ministrului economiei şi finanţelor, potrivit art. 13;
d) costuri directe eligibile reprezintă costurile care pot fi atribuite unei anumite activităţi
individuale din cadrul operaţiunii şi pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în
cauză.
Art. 2. -
(1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii
cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă
autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finanţare;
b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile
să poată fi auditate şi identificate;
c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către autoritatea
de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea
operaţiunii, cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.
(2) În cazul operaţiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87 din Tratatul
privind Uniunea Europeană, condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru
a fi eligibilă, prevăzute în prezenta hotărâre, li se adaugă şi prevederile naţionale şi
comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, în măsura în care acestea sunt mai stricte
decât prevederile prezentei hotărâri.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), cheltuielile din cadrul schemelor de
ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul
Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt
eligibile în conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006
şi ale art. 43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.
Art. 3. - Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi în conformitate cu
prevederile art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, contribuţia în
natură poate fi considerată cheltuială eligibilă, în conformitate cu prevederile art. 2, dacă
îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice:
a) contribuţia este de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor;
b) contribuţia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contribuţie proprie a
beneficiarului şi nu trebuie să depăşească cumulativ 20% din totalul contribuţiei
beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare;
c) obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost
achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;
d) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator
independent autorizat;
e) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi
inseparabilă din rezultatul operaţiunii;
f) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii
şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
g) respectă prevederile art. 12 lit. e).
Art. 4. - Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată
cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile de la art. 2 şi îndeplineşte următoarele
condiţii specifice:
a) bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare
nerambursabile;
b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii, conform
prevederilor contractului de finanţare;
d) costul de achiziţie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială eligibilă şi
respectă prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului;
e) valoarea amortizării poate fi evaluată şi auditată.

..................................................................................
Raspuns dat de sergiu (140 puncte) Iul 1, 2014
...